Tietosuojakäytäntö

Verkko-osoitteemme: https://www.pohdinnanpaikka.fi.

Tietosuojakäytäntö

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR 2016/679)
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

REKISTERINPITÄJÄ JA YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Pohdinnanpaikka/Maarit Väisänen
maarit@pohdinnanpaikka.fi

REKISTERIN NIMI
Pohdinnanpaikka asiakasrekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Pohdinnanpaikka tallentaa ja käsittelee henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR 2016/679) sekä nykyisen Henkilötietolain (523/1999) mukaisesti.

Henkilötietoja käsitellään tarkoituksissa, jotka liittyvät asiakassuhteen hoitamiseen, palvelujen tarjoamiseen ja toimittamiseen sekä palvelujen kehittämiseen ja laskutukseen liittyen.

Rekisterinpitäjä käsittelee tietoja itse sekä tallentaa ne laskutuksia varten OP-kevytyrittäjä kirjanpito-ohjelmaan.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri sisältää seuraavat henkilötiedot lähtökohtaisesti kaikista rekisteröidyistä henkilöistä:

  • Henkilön perustiedot ja yhteystiedot: etunimi, sukunimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
  • Yrityksen Y-tunnus sekä yhteystiedot

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä henkilöltä itseltään.

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAINEN LUOVUTUS

Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Rekisteriin sisältyviä henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

MANUAALINEN AINEISTO

Lyhytterapiaan liittyvät muistiinpanot tehdään manuaalisesti ja säilytetään lukollisessa kaapissa. Kerätyt tiedot voidaan asiakkaan toiveen mukaan tuhota heti terapian päätyttyä tai ne voidaan säilyttää enintään vuoden ajan terapeutin hallussa, mikäli asiakas haluaa palata terapiaan uudelleen.

SÄHKÖINEN AINEISTO

Asiakkaiden yhteystietoja tallentuu kotisivuille, mikäli asiakas lähettää yhteydenottopyynnön. Lisäksi asiakkaan nimi ja yhteystiedot ovat OP-kevytyrittäjäpalvelussa, jota kautta hoidetaan asiakaslaskutus. Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

TARKASTUSOIKEUS

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa. Mikäli asiakas haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa pyyntöön EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli rekisteröity haluaa vaatia tietoihinsa oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä vastaa pyyntöön EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.